Download algemene voorwaarden

 Artikel A. Definities
1. Ondernemer: Keli Webwinkels.
2. Afnemer: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4. Toeleverancier: De groothandel, fabrikant en/of leverancier waar de producten betrokken zijn.
5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen wettelijk bepaalde tijd van de overeenkomst op afstand af te zien.
6. Dag: Kalenderdag.

Artikel B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Keli Webwinkels en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Keli Webwinkelsen afnemer.
2. Uitsluitend door Keli Webwinkels schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen. Voor zover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van Keli Webwinkels
bepalend.
3. De administratie van Keli Webwinkels geldt, behoudens door Keli Webwinkels
aanvaarde tegenbewijs, als bewijs van de door afnemer aan Keli Webwinkels verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van Keli Webwinkels verrichtte leveringen. Keli Webwinkels erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent afnemer dit eveneens.
4. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Keli Webwinkels niet van toepassing.
5. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Op de website www.afvalbakken-prullenbakken.nl kan er van deze algemene voorwaarden kennis worden genomen en kunnen deze gedownload worden.

Artikel C. Aanbod
1. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Keli Webwinkels gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Keli Webwinkels niet.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. De prijs inclusief belastingen;
b. De eventuele kosten van aflevering;
c. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. Het al dan niet van toepassing zijn van de herroepingsperiode;
e. De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel D. De overeenkomst
De overeenkomst tussen afnemer en Keli Webwinkels  komt onder voorbehoud van artikel B.3 tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden:
1. Indien de afnemer een bestelling heeft geplaatst via de website www.afvalbakken-prullenbakken.nl door het volledig invullen van het bestelformulier en akkoord is gegaan met de prijs, verzendkosten en algemene voorwaarden.
2. Als afnemer op opgegeven email adres van Keli Webwinkels een email met ontvangstbevestiging heeft ontvangen. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
a. De prijs en het aantal exemplaren per besteld product en een totaalprijs van de gedane bestelling.
b. De naam en adres gegevens van de afnemer, adres waar het (de) product(en) afgeleverd wordt(en).
c. De bestelling wordt officieel in behandeling genomen nadat het bedrag per bank is ontvangen door Keli Webwinkels.
d. Bij de verkoop van producten die speciaal op maat voor afnemer worden besteld kan een vooruitbetaling van 50% worden bedongen.

Artikel E. Herroepingsrecht
1. Na de aankoop van producten heeft de afnemer(consument) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 werkdagen.Voor bedrijven, verenigingen of instellingen is dit een termijn van 4 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of afnemer het product wenst te behouden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de ongeschonden staat, ongebruikt en verpakking aan Keli Webwinkels retourneren, conform de door Keli Webwinkels verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2. Alle producten worden gecontroleerd voordat deze naar afnemer verstuurd worden. Mocht afnemer een beschadigd artikel ontvangen dan verplicht afnemer zich om Keli Webwinkel
 binnen 24 uur na levering via e-mail hiervan op de hoogte te stellen. Gebeurt dit niet, dan vervalt het recht om de overeenkomst te ontbinden. Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor onbeschadigde artikelen.

Artikel F. Kosten in geval van herroeping
1. Indien afnemer de overeenkomst in gevolge van artikel E.1 wenst te ontbinden, dient afnemer dit schriftelijk aan Keli Webwinkels te melden. Afnemer moet na het herroepen van de overeenkomst binnen 7 werkdagen de kosten van en het risico voor het retour zenden van de producten dragen.
2. Indien afnemer op grond van artikel E.1 de overeenkomst heeft herroepen, betaalt Keli Webwinkel het onderhavige bedrag van het desbetreffende product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terug onder inhouding van de verzendkosten. Deze verzendkosten zijn altijd € 5,50 voor DHL-zendingen en € 6,75 voor PostNL-zendingen.

Artikel G. Uitsluiting herroepingsrecht
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. Het herroepingsrecht kan door Keli Webwinkels alleen worden uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.
2. Die door Keli Webwinkels tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer.
3.Keli Webwinkels houdt zich het recht voor geretourneerde producten te weigeren:
a. Als het vermoeden bestaat dat het product of een van de producten, is gebruikt of schade heeft opgelopen welke aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is.
b. Keli Webwinkels behoudt het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van de aan de afnemer terug te betalen som in te houden.

Artikel H. Levering, transport en kosten
1. Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. De bestelling wordt op het door afnemer opgegeven adres bezorgd. Daar worden in Nederland geen verzendkosten voor in rekening gebracht aan de afnemer.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij Keli Webwinkels, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Op het moment van bezorging van het product gaat het risico van het product op afnemer over.
4. KELI Webwinkels staat garant voor de retourkosten van het beschadigde product voor 2 afhaalpogingen van TNT of een termijn van 14 dagen bij retour via DHL en TNT. Daarna vervalt het retourrecht en zijn de retourkosten voor rekening afnemer.
5. Indien retourrecht is vervallen zoals genoemd in Artikel H punt 4 is de afnemer verplicht het afgenomen product binnen 30 dagen te retourneren naar KELI Webwinkels, Bij verzuim zal na deze periode het volledige bedrag van het afgenomen product in rekening worden gebracht.

Artikel I. Levering en uitvoering
1. Met inachtneming van wat hierover in artikel D van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Keli Webwinkels geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden door dit schriftelijk aan Keli Webwinkels te melden.
3. In geval van ontbinding conform het vorige artikel I lid 2 zal Keli Webwinkels het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Keli Webwinkels zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
5. De verzending wordt verzorgd door TNT Post of andere door Keli Webwinkels geschikt geachte vervoerder(s). De verzendkosten worden bij uw bestelling automatisch weergegeven.

Artikel J. Betaling
Voor zover de betaling niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen per direct te worden voldaan in geval van een overeenkomst tot het leveren van producten. Dit met uitzondering van artikel J lid 2.2. Bij de verkoop van producten die speciaal voor afnemer op maat besteld worden mag nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel K. Garantie
1. Keli Webwinkels staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door fabrikant of leverancier als garantie aangeboden regeling voor een product is geldig voor alle door Keli Webwinkels aangeboden producten.
3. Keli Webwinkels staat niet garant voor glas en glasproducten.

Artikel L. Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Keli Webwinkels, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Keli Webwinkels ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Keli Webwinkels binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel M. Privacy
1. Klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
2. Op overeenkomsten tussen Keli Webwinkels en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel N. Promotie en Marketing
1. Keli Webwinkels behoudt zich het recht voor om klantgegevens voor eigen marketing en promotie doeleinden te gebruiken.
2. Keli Webwinkels behoudt zich het recht voor om klanten te benaderen voor het deelnemen aan promotionele acties.
3. Keli Webwinkels behoudt zich het recht voor om promotionele acties te wijzigen of stop te zetten op ieder moment zonder opgaaf van reden.

Artikel O. Aansprakelijkheidsuitsluiting
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen, afbeeldingen, prijzen en overige uitingen zijn onder voorbehoud van typefouten en/of wijzigingen door de toeleverancier.
Keli Webwinkels staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.